نرخ صفر مالیاتی چیست؟!

نرخ صفر مالیاتی چیست

منظور از نرخ صفر مالیاتی چیست؟!

از مهمترین تغییرات قانون اصلاحی مالیات های مستقیم که در راستای هدفمندسازی
معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی در اقتصاد کشور صورت پذیرفت،
جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی می باشد.

منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی،
اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد،
برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم
و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند
و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه
تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است
و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

 

تکلیف فعالیت های غیر معاف مودی مالیاتی

همچنین در صورتی که مودی فعالیت های غیر معاف داشته باشد،
مکلف به پرداخت مالیات آن قسمت از فعالیت های غیرمعاف خواهد بود
و مودیان معاف با انجام تکالیف گزارشات فصلی به سازمان جهت مالیات ستاتی کمک می کند.
در نهایت در این روش سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود
میزان دقیق معافیت های اعطایی را جهت برنامه ریزی های اقتصادی مشخص نماید.

لینک کوتاه مطلب : https://alitsaki.ir/?p=109

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.