مالیات با نرخ صفر چیست؟!

از مهمترین تغییرات قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم که در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی در اقتصاد کشور صورت پذیرفت، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی می باشد. منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود .
همچنین در صورتی که مودی فعالیت‌های غیر معاف داشته باشد، مکلف به پرداخت مالیات آن قسمت از فعالیت‌های غیرمعاف خواهد بود و مودیان معاف با انجام تکالیف گزارشات فصلی به سازمان جهت مالیات‌ستاتی کمک می‌کند. در نهایت در این روش سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود میزان دقیق معافیت‌های اعطایی را جهت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مشخص نماید.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.