درباره من

علی طهماسبی ساکی
متولد ۱۳۶۱

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری / دانشگاه پیام نور کرج / ۱۳۹۱
کارشناس ارشد حسابرسی / دانشگاه آزاد تهران مرکزی/ ۱۳۹۹

خدمت نظام وظیفه

پایگاه یکم شکاری نیروی هوایی / ۱۳۸۱-۱۳۸۳

سوابق حرفه ای

شرکت ساختمانی ساب / ۱۳۸۳-۱۳۸۴ / حسابدار

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران / ۱۳۸۴- ۱۳۸۸ / حسابدار- رئیس حسابداری

شرکت ذغالسنگ نور / ۱۳۸۸-۱۳۹۱/ مدیر مالی و اداری- مدیرعامل

شرکت پخش هجرت / ۱۳۹۱-۱۳۹۵ / رئیس حسابداری خرید و مدیریت

شرکت پخش فردوس / ۱۳۹۵-۱۳۹۹ / مدیر مالی

شرکت طب پلاستیک نوین / ۱۳۹۹ / مدیر مالی و اداری

عضویت‌ها

عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

عضو انجمن حسابداران خبره ایران

عضو انجمن حسابداری ایران

سایر تجارت

عضو هیات مدیره انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

دبیرکل اسبق انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

تدریس در دانشگاه دولتی قم

عضو کمیته حسابرسی شرکت توزیع سراسری پگاه