مرور رده

مالیات

نرخ صفر مالیاتی چیست؟!

منظور از نرخ صفر مالیاتی چیست؟! از مهمترین تغییرات قانون اصلاحی مالیات های مستقیم که در راستای هدفمندسازیمعافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی در اقتصاد کشور صورت پذیرفت،جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های

معافیت مالیاتی هنرمندان و اهالی فرهنگ!

معافیت مالیاتی هنرمندان یک درد قدیمی و درمان نشده ... من از سال ۸۳ دارم کار می‌کنم و هر ماه قبل از دریافت حقوق مالیاتم کسر میشه و تا آخر ماه بعد به اداره مالیات پرداخت میشه. بعد نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای بنظرش رسیده برای کمک به