بخشنامه‌ها

در این برگه سعی کرده ام تمام بخشنامه‌ها، آیین نامه ها و دستورالعمل‌هایی که یک مالیچی به آن نیازمند است را گردآوری کنم. این مدارک به ترتیب شامل:سازمان امور مالیاتی، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی، کمیته فنی سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و رای های دیوان عدالت اداری میشود.