مرور برچسب

آموزش بایگانی

در اهمیت بایگانی

از لحاظ من بایگانی باید مثل لاک ناخن یک دختر چهارده ساله باشد. آیا دیده اید وقتی دخترها تازه به لاک زدن شروع می کنند، چقدر با عشق و وسواس خاصی این کار را می کنند و از چه رنگ های زیبایی استفاده می کنند؟ نگاهمان به بایگانی باید همین گونه…

وقتی از بایگانی حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم!

وقتی از بایگانی حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم! همیشه گفتم: حسابداری هم فنه هم علم. تو قسمت فن حسابداری با دفترداری شروع میشه بنابراین حسابداری به شدت نیازمند یه بایگانی دقیق، منظم، مرتب، خوشگل، قابل دسترسی و شناسنامه دار هست. وقتی