مرور برچسب

آموزش حسابداری سرمایه گذاری ها

منظور از حسابداری سرمایه گذاریها چیست؟

حسابداری سرمایه گذاریها چیست؟ این مهارت شامل چه مسئولیت هایی می باشد؟ یکی از انواع مهارت ها در بخش حسابداری که معمولا در شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها کاربرد دارد، حسابداری سرمایه گذاری است. در ادامه برای معرفی این مهارت با این…