مرور برچسب

اخلاق

کوتاه با جوانان: اخلاق و حسابداری

حرفۀ حسابداری نیازمند شاگردی‌کردن و احترام‌گذاشتن به پیشکسوت است. من پیشکسوت را فردی تعریف می‌کنم که سن یا سابقه‌اش از شما بیشتر است. حسابدار جوان با احترام گذاشتن به پیشکسوت رشد خواهد کرد. و مطمئن باشید که مدیر حسابرسی یا مدیر مالی در

اشتباهات حسابداران، مرزهای اخلاقی و آیین رفتار حرفه‌ای

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است، مشغول بررسی موضوعی هستید که متوجه اشتباه محاسبه یا ثبت یکی از همکارانتان می‌شوید. اشتباه عمدی بوده یا سهوی؟ اشتباه باعث جابجایی پول شده یا صرفا در طبقه‌بندی و نگهداری حسابها اختلال بوجود آورده؟نحوه