مرور برچسب

اخناتون

اخناتون، فرعون عاشق

آمونحوتپ چهارم در سال ۱۳۸۰ ق م بعد از مرگ پدرش آمونحوتپ سوم فرعون مصر شد.او به اسم آمونحوتپ چهارم سلطنت را شروع کرد. بعد از آن دست به اصلاح دین مصری بر اساس پرستش یک خدای اصلی (آتون،خدای آفتاب) زد و به همین جهت اسم خود را به اخناتون