مرور برچسب

ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

نگاهی به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

علی ط. ساکی/مدیرارشد مالی فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت است یا چه کسی در راس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، سیستم مالیات‌ستانی ایران یک روش را یاد گرفته است و آن راه بنداز و جا بنداز است. این روش که احتمالا میراث نامیمون اجرای قانون…