مرور برچسب

اصلاحات حسابداری

اشتباه حسابدار

حسابدار دوباره اشتباه کرد، بیچاره کارفرما! حسابدار حواسش نبوده، شرکت، کلی جریمه شد. حسابدار سند اشتباه زده بود؛ ولی زیر بار نمی‌رفت. رئیس حسابداری یک گزارش به من داد. کل گزارش اشتباه بود!!!!!