مرور برچسب

اضافه کاری

حق ماموریت

حق ماموریت به کارگرانی که خارج از محل کارگاه برای انجام کاری اعزام می شوند تعلق می گیرد. این فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت روزانه کارگران باشد.