مرور برچسب

ایران تلنت

نگاهی به گزارش ایران تلنت

نگاهی به گزارش ایران تلنت در این گزارش مسیر شغلی حسابداران، جامعه آماری مورد ارزیابی، تحصیلات، نوع شرکت ها، فصل های استخدام و در نهایت آمارهای مختلفی از میزان میانگین حقوق و مزایا ارائه شده است.