مرور برچسب

ایمنی کارمندان

ایمنی کارمندان و مشتریان به عنوان مهمترین نگرانی در همه‌گیری کرونا[۱]

نظرسنجی از تصمیم گیرندگان امور مالی ایالات متحده، اقدامات احتیاطی را برای تجارت و چگونگی برنامه‌ریزی آنها برای رفع نیازهای آینده فضای اداری روشن می‌کند.بر اساس نظرسنجی سه ماهه سوم، مدیران مالی در ایالات متحده، امنیت…