مرور برچسب

بیکاری

پس بقیه بیکارها کجا هستند؟

این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصادی شماره 4936 مورخ 26 تیر سال 99 چاپ شده است.سازمان بین المللی کار، بیکار کسی را در نظر گرفته است که شغلی نداشته باشد و برای شروع آن آماده است، همزمان به دنبال کار است اما نمی تواند شغل پیدا کند. در

بیکاری و بازار فراموش شده مشاغل

نوشته‌ای در خصوص خدمات مالی و مالیاتی کسبه و بازاریانچندی پیش سفری به اصفهان داشتم، در طبقه‌ی همکف یک پاساژ چشمم خورد به یک کافی‌نت که آگهی خدمات مالیاتی از جمله اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده را به پشت شیشه‌اش زده بود.