مرور برچسب

تامین کننده

چرا امتیازدهندگان و تامین کنندگان باید در کنفرانس IFA(2) امسال شرکت کنند؟

درباب کنفرانس IFA / نویسنده: استیون بیاگلمن / ترجمه زهرا صارمی / ویرایش فنی: علی ط. ساکیبا بازگشت رویدادها به صورت حضوری، این فرصت به خاطر شرایط کرونا، برای کسانی که در بخش حق امتیاز فرنشیز هستند در چند سال گذشته هرگز به دست نیامده بود…