مرور برچسب

تفاوت نسخه های شعر حافظ

با مدعی بگویید یا مگویید اسرار عشق و مستی؟!

با مدعی بگویید یا مگویید اسرار عشق و مستی؟! در سال ۱۳۸۷ به کوشش علی فردوسی کتابی با عنوان «غزل هایی از حافظ: نخستین نسخه یافت شده از زمان حیات شاعر» چاپ شد. در این برخی از بیت ها با نسخ پیشین تفاوت هایی داشت. از جمله بیت معروف با مدعی…