مرور برچسب

تیم مالی

بستن حساب ها و دغدغه های مدیران مالی

اگر حسابدار هم نباشید، حتما تا حالا حداقل یکبار اسم بستن حسابها به گوشتان خورده است. معمولا در روزهای آخر سال هر وقت از حسابدارها می پرسی چه خبر؟ همه پاسخ می دهند: داریم حساب ها را می بندیم! اما منظور از بستن حساب ها چیست؟