مرور برچسب

دفترداری

وقتی از بایگانی حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم!

وقتی از بایگانی حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم! همیشه گفتم: حسابداری هم فنه هم علم. تو قسمت فن حسابداری با دفترداری شروع میشه بنابراین حسابداری به شدت نیازمند یه بایگانی دقیق، منظم، مرتب، خوشگل، قابل دسترسی و شناسنامه دار هست. وقتی