مرور برچسب

دنیای اقتصاد

نگاهی به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

علی ط. ساکی/مدیرارشد مالی فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت است یا چه کسی در راس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، سیستم مالیات‌ستانی ایران یک روش را یاد گرفته است و آن راه بنداز و جا بنداز است. این روش که احتمالا میراث نامیمون اجرای قانون…

روز حسابدار

برای حفظ و تقویت ارزش ها و آرمان های هویتی، ملی، دینی یا سیاسی روش های مختلفی وجود دارد. از جمله این روش ها بزرگداشت اشخاص و زنده نگاه داشتن وقایع تا‌ریخی است. در همین راستا در همه جای دنیا روزهایی را به نام خاصی در تقویم نام گذاری می کنند.…