مرور برچسب

سمرقند

امیر تیمور از کله مناره تا بناهای یادمانی

تیمور لنگ، موسس دولت تیموریان یا گورکانیان(۱۳۷۰ میلادی) در ایران و ماورالنهر و فاتح معروف آسیاست. تیمور سراسر عمر خویش را در جنگ به سر آورد. روی هم رفته بیش از ۳۵ لشکر کشی کرد و تاج ۲۷ سلطان را بر سر نهاد. از دیوار چین تا مسکو و از دهلی تا