مرور برچسب

طرح جامع مالیاتی

قانونی که همیشه عقب می‌ماند

این یادداشت در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد روز 25 اردیهبشت ماه سال 99 به شماره 4910 چاپ شده است.https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3663164دولت در چند سال گذشته به‌دلیل کسری بودجه‌ای که عمدتا به‌دلیل کاهش فروش نفت بود، نسبت به

بیکاری و بازار فراموش شده مشاغل

نوشته‌ای در خصوص خدمات مالی و مالیاتی کسبه و بازاریانچندی پیش سفری به اصفهان داشتم، در طبقه‌ی همکف یک پاساژ چشمم خورد به یک کافی‌نت که آگهی خدمات مالیاتی از جمله اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده را به پشت شیشه‌اش زده بود.