مرور برچسب

عشق

اخناتون، فرعون عاشق

آمونحوتپ چهارم در سال ۱۳۸۰ ق م بعد از مرگ پدرش آمونحوتپ سوم فرعون مصر شد.او به اسم آمونحوتپ چهارم سلطنت را شروع کرد. بعد از آن دست به اصلاح دین مصری بر اساس پرستش یک خدای اصلی (آتون،خدای آفتاب) زد و به همین جهت اسم خود را به اخناتون

با مدعی بگویید یا مگویید اسرار عشق و مستی؟!

در سال ۱۳۸۷ به کوشش علی فردوسی کتابی با عنوان «غزل‌هایی از حافظ: نخستین نسخه یافت شده از زمان حیات شاعر» چاپ شد. در این برخی از بیت‌ها با نسخ پیشین تفاوت‌هایی داشت. از جمله بیتت معروف با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی!