مرور برچسب

فضل الله اکبری

مشاهیر حسابداری ایران

این نوشته به تدریج به‌روز خواهد شد!یکی از راه‌های شناخت هر حرفه‌، خواندن تاریخ آن است. تاریخ هر رشته، به افراد شاغل در آن کمک می‌کند که سیر تکاملی آن رشته را دریابند و از آن برای ادامه فعالیت بهره ببرند. بی‌شک عقبه تاریخی حرفه‌ی