مرور برچسب

قانون های مالیات

فرق مطالعه قانون های مالیات و تامین اجتماعی

فرق اساسی قانون تأمین اجتماعی با قانون های مالیات این است که قانون مالیات در کنار اینکه دستورالعمل ها و بخش نامه های خودش را دارد، قراین و ضرایب مالیاتی و روش اجرا و معافیت ها و... هم کاملا مشخص شده است؛ اما قانون تامین اجتماعی این گونه…