مرور برچسب

مدیریت

گزارشات حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت چیست؟ گزارشات حسابداری مدیریت به مجموعه گزارشاتی گفته می شود که با اهداف دورن سازمانی و برای مدیران داخلی سازمان جهت اخذ تصمیمات استراتژیک تهیه می شود. گزارشات حسابداری مدیریت که در رده گزارشات تحلیلی و محرمانه طبقه بندی می…

مدیریت دیداری

یکی از تقسیم‌بندی‌های مدیریت بر اساس مدیریت دیداری (Visual) است.مدیریت دیداری راهکاری ساده و کم‌هزینه است تا با یک سری نشانه‌های دیداری همه‌کس‌فهم و واضح به اهدافمان در سازمان برسیم. این یادداشت نتیجه گفتگوی من با دوست عزیزم فرید میرسعیدی…