مرور برچسب

مرخصی

حق ماموریت

حق ماموریت به کارگرانی که خارج از محل کارگاه برای انجام کاری اعزام می شوند تعلق می گیرد. این فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت روزانه کارگران باشد.