مرور برچسب

مشاغل

بیکاری و بازار فراموش شده مشاغل

نوشته‌ای در خصوص خدمات مالی و مالیاتی کسبه و بازاریانچندی پیش سفری به اصفهان داشتم، در طبقه‌ی همکف یک پاساژ چشمم خورد به یک کافی‌نت که آگهی خدمات مالیاتی از جمله اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده را به پشت شیشه‌اش زده بود.