مرور برچسب

نام گذاری روزها در ایران

روز حسابدار

برای حفظ و تقویت ارزش ها و آرمان های هویتی، ملی، دینی یا سیاسی روش های مختلفی وجود دارد. از جمله این روش ها بزرگداشت اشخاص و زنده نگاه داشتن وقایع تا‌ریخی است. در همین راستا در همه جای دنیا روزهایی را به نام خاصی در تقویم نام گذاری می کنند.…