مرور برچسب

نرخ صفر مالیاتی چیست

نرخ صفر مالیاتی چیست؟!

منظور از نرخ صفر مالیاتی چیست؟! از مهمترین تغییرات قانون اصلاحی مالیات های مستقیم که در راستای هدفمندسازیمعافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی در اقتصاد کشور صورت پذیرفت،جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های