مرور برچسب

نرم افزارهای حسابداری

کدینگ حسابها چیست و انواع آن کدامند؟

کدینگ حسابها یکی از فرآیندهای تخصصی حسابداری است که می توانید از طریق آن برای تنظیم رویدادهای مالی و ساماندهی آنها اقدام کنید. در این روش برای طبقه بندی رویدادهای مختلف مالی در دسته های گوناگون، نسبت به کد گذاری حسابها اقدام می شود. در…

حسابداری چیست؟

این یادداشت توضیح جامعی درباره حسابداری است. پس از تعریف و تاریخچه حسابداری در مورد مفروضات، اصول و استانداردهای حسابداری نوشته ام و در پایان به بررسی آینده حسابداری پرداخته ام.