مرور برچسب

کتاب سیاست نامه و مدارس نظامیه

برنامه ریزی یا به عبارتی پایه و اساس درست زیستن!

و اما برنامه ریزی ... برنامه ریزی برای فعالیت ها، ارزشی بیش از آنچه ما شنیده ایم و فکر می کنیم دارد. آورده اند که خواجه نظام الملک طوسی از مقتدرترین شخصیت های دوره سلجوقی، قریب به سه دهه وزیر آلب ارسلان و ملکشاه اول بود. نظام الملک…