مرور برچسب

کد گذاری حسابها

کدینگ حسابها چیست و انواع آن کدامند؟

کدینگ حسابها یکی از فرآیندهای تخصصی حسابداری است که می توانید از طریق آن برای تنظیم رویدادهای مالی و ساماندهی آنها اقدام کنید. در این روش برای طبقه بندی رویدادهای مختلف مالی در دسته های گوناگون، نسبت به کد گذاری حسابها اقدام می شود. در…