مرور برچسب

گزارشات حسابداری مدیریت

گزارشات حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت چیست؟ گزارشات حسابداری مدیریت به مجموعه گزارشاتی گفته می شود که با اهداف دورن سازمانی و برای مدیران داخلی سازمان جهت اخذ تصمیمات استراتژیک تهیه می شود. گزارشات حسابداری مدیریت که در رده گزارشات تحلیلی و محرمانه طبقه بندی می…