مرور رده

مالی و حسابداری

گزارشات حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت چیست؟ گزارشات حسابداری مدیریت به مجموعه گزارشاتی گفته می شود که با اهداف دورن سازمانی و برای مدیران داخلی سازمان جهت اخذ تصمیمات استراتژیک تهیه می شود. گزارشات حسابداری مدیریت که در رده گزارشات تحلیلی و محرمانه طبقه بندی می…

اشتباه حسابدار

حسابدار دوباره اشتباه کرد، بیچاره کارفرما! حسابدار حواسش نبوده، شرکت، کلی جریمه شد. حسابدار سند اشتباه زده بود؛ ولی زیر بار نمی‌رفت. رئیس حسابداری یک گزارش به من داد. کل گزارش اشتباه بود!!!!!