مرور رده

حسابداری

مدیریت دیداری

یکی از تقسیم‌بندی‌های مدیریت بر اساس مدیریت دیداری (Visual) است.مدیریت دیداری راهکاری ساده و کم‌هزینه است تا با یک سری نشانه‌های دیداری همه‌کس‌فهم و واضح به اهدافمان در سازمان برسیم. این یادداشت نتیجه گفتگوی من با دوست عزیزم فرید میرسعیدی…

چرا امتیازدهندگان و تامین کنندگان باید در کنفرانس IFA(2) امسال شرکت کنند؟

درباب کنفرانس IFA / نویسنده: استیون بیاگلمن / ترجمه زهرا صارمی / ویرایش فنی: علی ط. ساکی با بازگشت رویدادها به صورت حضوری، این فرصت به خاطر شرایط کرونا، برای کسانی که در بخش حق امتیاز فرنشیز هستند در چند سال گذشته هرگز به دست نیامده بود…