آخرین نوشته ها

حق ماموریت

حق ماموریت به کارگرانی که خارج از محل کارگاه برای انجام کاری اعزام می شوند تعلق می گیرد. این فوق العاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت روزانه کارگران باشد.

قانون کار

قانون کار یکی از مهم ترین قوانین در حوزه کار و کارگر، تامین اجتماعی و محاسبات حقوق و دستمزد است که هر حسابدار باید از آن مطلع باشد

اخبار مالی، مالیاتی و حسابداری

درباره من

علی ط. ساکی (مربی حسابداری)

اینجا به عنوان مدیرمالی و مربی حسابداری از خوشی ها و مصائب حسابداری حرف میزنم.